ផលិតផល

រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

  • ម៉ាស៊ីនកាត់ Tungsten Carbide End Mill Cutter 4F HRC45

    ម៉ាស៊ីនកាត់ Tungsten Carbide End Mill Cutter 4F HRC45

    ម៉ាស៊ីនកាត់កិនគឺជាឧបករណ៍កាត់រ៉ូតារីដែលមានធ្មេញកាត់មួយឬច្រើនសម្រាប់កិន។កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ធ្មេញកាត់នីមួយៗ កាត់ផ្តាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ workpiece ជាបន្តបន្ទាប់។ម៉ាស៊ីនកាត់កិនត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លង់ ជំហាន ចង្អូរ បង្កើតផ្ទៃ និងកាត់គ្រឿងនៅលើម៉ាស៊ីនកិន។