គុណសម្បត្តិរបស់យើង។

DANYANG YUXIANG TOOLS CO., LTD

បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២

មានឯកទេសក្នុងឧបករណ៍ខ្សែស្រឡាយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ផលិត និងលក់សហគ្រាសថ្មី។